สอบ O-Net
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2553  สอบ O-Net
 
คะแนนรวมได้ลำดับที่ 1 ของอำเภอจอมพระ
และได้ลำดับที่ 9 ของ สพป.สร. 1
>>>ดูผลคะแนน

.........................................................................................................................................................................................

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
    คณะครูและคณะนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2554
>>ภาพกิจกรรม
......................................................................................
.................................................................................

 เข้าร่วมการแข่งความเลิศฯ
    โรงเรียนบ้านสำโรง ส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  ปี 53
ของเครือข่ายฯจอมพระ 2 วันที่ 3 ก.ย. 53
ณ โรงเรียนบ้านจอมพระ อ.จอมพระ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

..................................................................................................

ทัศนศึกษาตามโครงการฯ
    วันที่ 20 สิงหาคม 2553 โรงเรียน
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยนำนักเรียน
ชั้นอนุบาล1-ป.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในจังหวัดสุรินทร์ และชั้น ป.3-ป.6
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการฯ
ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1

.............................................................................................

 โครงการเยี่ยมบ้าน 
    ครั้งที่1/2553

      วันที่ 3 สิงหาคม 2553 คณะครู
โรงเรียนบ้านสำโรง ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประสานงานกับผู้ปกครอง ดูแลสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ได้รับการต้อนรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

............................................................................................................................

 "วันภาษาไทยแห่งชาติ"
    วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนบ้านสำโรง จัดนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ
เพื่อส่งเสริมการเขียน การอ่าน การใช้ภาษา
ที่ถูกต้อง และยังอนุรักษ์ภาษาไทย

...................................................................................................................................

ประชุมผู้ปกครอง
    จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2553
ภาคเรียนที่ 1 เพื่อแจ้งนโยบาย
การดำเนินงาน และร่วมกันพัฒนาโรงเรียน

.................................................................................................................................

ร่วมการแข่งขันฯ
      นักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรง
อ.จอมพระ เข้าร่วมปฏิบัติธรรม การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ และสวดมนต์ทำนองสรภัณญะ ใงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา 83 ไอยรา เทิดไท้องราชาของแผ่นดิน จ.สุรินทร์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ร่วมเดินสวนสนาม
     ลูกเสือ-เนตรนารี   โรงเรียนบ้านสำโรง ร่วมทบทวนกฎและเดินสวนสนาม ร่วมกับลูกเสือ-เนตรนารี ในเครือข่ายฯ อำเภอจอมพระ เนื่องในวันสถาปนา
ลูกเสือ ในวันที่ 1 กรกฏาคม
พ.ศ. 2553 ณ สนาม
ที่ว่าการอำเภอจอมพระ

.............................................................................................................................................

<<<แสดงธรรม
     พระธรรมทูตสายที่ 6
อำเภอจอมพระ ออกแสดงธรรมตามโครงการ
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2553
ณ โรงเรียนบ้านสำโรง เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน

.............................................................................................................................................

<<<ต่อต้านยาเสพติด
      วันที่ 26 มิถุนายน 2553
นักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรง
เดินรณรงค์ต่อต้าน เพื่อตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ...
ดูภาพกิจกรรม...

.............................................................................................................................

<<พิธีไหว้ครู
     
โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันพฤหัสดีที่ 10 มิถุนายน 2553
ดูภาพกิจกรรม..